FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

सुचना!                                   सुचना!!                                     सुचना!!!

साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

बाली बिकाश तथा जैविक बिवीधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत धान मिसन कार्यक्रम संचालन का लागि प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

सुचना!                                                 सुचना!!                                                            सुचना!!!

बाली बिकाश तथा जैविक बिवीधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत धान मिसन कार्यक्रम संचालन का लागि प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

लागत साझेदारीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र(पाकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरेको सुचना।

सुचना!                                         सुचना!!                                         सुचना!!!

 

लागत साझेदारीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र(पाकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरेको सुचना।

प्राथमिक तहको लिखीत परिक्षा तपसिलको मिती,समय र स्थानमा संचालन हुने भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

प्राथमिक तहको लिखीत परिक्षा तपसिलको मिती,समय र स्थानमा संचालन हुने भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।उम्मेदवारहरुको नाम सुची साथै लिखीत परिक्षाका लागि प्रवेस पत्र यहि मिती 2077 बैसाख 8 गते उम्मेदवारहरुले प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गरिन्छ।

Pages