FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यस नगरपालिकाको कार्यालय् बाट प्रवाह हुने प्रशास्निक लगायत सम्पूर्ण सेवा मत गणना कार्यसम्पन्न नहुनजेल सम्मको लागी अवरुद्ध रहने ब्यहोरा जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

यस नगरपालिकाको कार्यालय् बाट प्रवाह हुने प्रशास्निक लगायत सम्पूर्ण सेवा मत गणना कार्यसम्पन्न नहुनजेल सम्मको लागी अवरुद्ध रहने ब्यहोरा जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

Pages