FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थिक बर्ष २०७९-०८० मा प्राप्त निकासा एवम् भएका खर्चहरुको आय-ब्यय बिवरण। ७९-८० असार आय 07/13/2023 - 12:19 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७९-०८० मा प्राप्त निकासा एवम् भएका खर्चहरुको आय-ब्यय बिवरण।
आर्थिक बर्ष २०७९-०८० मा प्राप्त निकासा एवम् भएका खर्चहरुको आय-ब्यय बिवरण। ७९-८० असार व्यय 07/13/2023 - 12:18 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७९-०८० मा प्राप्त निकासा एवम् भएका खर्चहरुको आय-ब्यय बिवरण।
वडागत राजस्व असुली बिवरण। चैत्र १५ गते सम्मको बिवरण.... ७९-८० चैत्र आय 03/29/2023 - 13:20 PDF icon वडागत राजस्व असुली बिवरण। चैत्र १५ गते सम्मको बिवरण....
आन्तरिक आय र बजेट तथा खर्च सम्बन्धी स्थानिय तहको बित्तिय बिवरण। ७९-८० श्रावण आय 01/10/2023 - 11:01 PDF icon आन्तरिक आय र बजेट तथा खर्च सम्बन्धी आ.ब २०७७/०७८ तथा २०७८/०७९ को यथार्थ स्थानिय तहको बित्तिय बिवरण।
ब्य्य/आय-ब्य्य 2078-79 078/079 असार व्यय 01/07/2023 - 10:49 PDF icon आय-ब्य्य 2078-79
आय-ब्य्य 2078-79 078/079 असार आय 01/07/2023 - 10:48 PDF icon aay-byay78-79
वडागत राजस्व असुली बिवरण। ७९-८० पुस आय 12/19/2022 - 16:02 PDF icon वडागत राजस्व असुली बिवरण।
आय-ब्य्य 2078-79 ७८/७९ असार आय 01/07/2022 - 10:51 PDF icon aay-byay78-79.pdf
आय-ब्य्य 2078-79 ०७८/०७९ पुस आय 01/06/2022 - 10:55 PDF icon aay-byay78-79.pdf
यस बहुदरमाई नगरपालिका का आर्थिक बर्ष 2077/2078 को एकत्रित आय ब्यवय बिवरण। ७७/७८ असार आय 08/03/2021 - 14:56 PDF icon यस बहुदरमाई नगरपालिका का आर्थिक बर्ष 2077/2078 को एकत्रित आय ब्यवय बिवरण।

Pages