FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बहुदरमाई नगरपालिकाको आर्थिक कार्यबिधी ऐन,2077 ७७/७८ 08/19/2022 - 22:09 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको आर्थिक कार्यबिधी ऐन,2077
सार्बजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदणड, २०७८ ७७/७८ 07/04/2021 - 09:13 PDF icon खरिद कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड Final 3_17(1).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/02/2021 - 13:39
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ ७७/७८ 03/18/2021 - 09:50 PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७
बहुदरमाई नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५। ७५/७६ 11/28/2018 - 16:17 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५।
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:15 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
बहुदरमाई नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:14 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
बहुदरमाई नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:12 PDF icon बहुदरमाई नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५
                      बहुदरमाई नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:11 PDF icon                       बहुदरमाई नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बन
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:08 PDF icon नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

Pages