FAQs Complain Problems

                      बहुदरमाई नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७५

                     
बहुदरमाई नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण
(कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७५
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: