FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

यस बहुदरमाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा वडा नँ.६ मा किता नँ. १०७ को क्षेत्रफल ०-१६-० माछा पोखरी ५ बर्षको लागि ठेक्का बन्दोबस्त सिलबन्दि बोलपत्र बढाबढको माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएकोले यो सुचना प्रकाशित गरीएको छ।

यस बहुदरमाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा वडा नँ.६ मा किता नँ. १०७ को क्षेत्रफल ०-१६-० माछा पोखरी ५ बर्षको लागि ठेक्का बन्दोबस्त सिलबन्दि बोलपत्र बढाबढको माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएकोले यो सुचना प्रकाशित गरीएको छ।

Pages