FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

यस नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको २ वटा सार्बजनिक पोखरिहरुको ५ बर्सको लागि ठेका बन्दोबस्त  सिलबन्दी दरभाउ पत्र।

यस नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको २ वटा सार्बजनिक पोखरिहरुको ५ बर्सको लागि ठेका बन्दोबस्त  सिलबन्दी दरभाउ पत्र बढाबढ को माध्यमबाट गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक व्यक्ति,फर्म,वा कम्पनी ठेका बन्दोबस्त प्रक्रिया मा भाग लिन हुन् यो सूचना 

प्रकाशित गरिएको छ। 

Pages