FAQs Complain Problems

आयोजना तथा कार्यकर्म संचालन गर्न समझौताका लागी पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु, तथा कार्य सम्पनन् भएपछी भुक्तानिका लागी पेश गर्नु पर्ने आवशयक कागजातहरु निम्न अनुसार अनुसरण गर्ने भएको जानकारी गराइन्छ।

आयोजना तथा कार्यकर्म संचालन गर्न समझौताका लागी पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु, तथा कार्य सम्पनन् भएपछी भुक्तानिका लागी पेश गर्नु पर्ने आवशयक कागजातहरु निम्न अनुसार अनुसरण गर्ने भएको जानकारी गराइन्छ।

आयोजना तथा कार्यकर्म संचालन गर्न समझौताका लागी पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु, तथा कार्य सम्पनन् भएपछी भुक्तानिका लागी पेश गर्नु पर्ने आवशयक कागजातहरु निम्न अनुसार अनुसरण गर्ने भएको जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: