FAQs Complain Problems

बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. २०७९/०८० को लागी ८ ओ नगरसभाको उद्घाटन कार्यक्रम

आज मिती २०७९/०३/१० गते शुक्रबार बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. २०७९/०८० को लागी ८ ओ नगरसभाको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

उप-प्रमुख श्री सुसमा कुमारी कुशवाहा द्वारा ११ पन्नाको निती,कार्यक्रम तथा प्रस्तावित वजेट उक्त सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। संघिय सरकार,प्रदेश सरकार,आनतरिक श्रोत, सामाजिक सुरक्षा, अन्य श्रोत गरि कुल ६०,०६,०३,८७२/- बराबरको आय अनुमान गरिएको छ।

*कार्यालय संचालन तथा संस्थागत बिकाशमा रु. ६५४,८०,०००/-

*बन बाताबारण तथा बिपद ब्यवस्थापनमा रु. १२,५००,०००/-

*पूर्बाधार बिकाशमा रु. ९५०,२५,०००/-

*सामाजिक बिकाश क्षेत्रमा रु. ३२५,५०,०००/-

*आर्थिक बिकाश क्षेत्रमा रु.२०५००००/-

मर्मत सम्भार कोष,सम्पुरक कोष लगायत अन्य शसर्तका कार्यक्रमहरु तय गरि कार्यक्रम संचालन गरिने छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: