FAQs Complain Problems

यस नगरपालिका क्षेत्रमा तपसिल का ब्यवसाय गरिरहेका ब्यावासाईहरु

यस नगरपालिका क्षेत्रमा तपसिल का ब्यवसाय गरिरहेका ब्यावासाईहरु  स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ अनुसार ब्यावासाईक करको दायरामा आई ब्यावासाईक  रुपमा दर्ता  भई सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भीतर यस कार्यालयबाट  

ब्यावासाईक  प्रमाणपत्र समेत लीनहुन यो सुचना  प्रकाशित गरिएको छ 

आर्थिक वर्ष: