FAQs Complain Problems

०७८/०७९

शिक्षक स्वयंम् सेवकहरुको प्रथम चौमासिक पारिश्रमिक समेत सम्बन्धित बिधालयहरुमा पठाइसकेको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

सुचना !                        सुचना !!                        सुचना !!!

 

शिक्षक स्वयंम् सेवकहरुको प्रथम चौमासिक पारिश्रमिक समेत सम्बन्धित बिधालयहरुमा पठाइसकेको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

Pages