FAQs Complain Problems

COVID 19 को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागी न.पा अन्तर्गत रहेका स्वास्थय चोकिहरुलाई सचेत र सावधानीको लागी सेनिटाइजर,मास्क,साबुन,डिटोल आदि स्वास्थय चोकि प्रमुखहरुलाइ