FAQs Complain Problems

म्बुलेन्स क्याटलग सपिंग बिधीबाट खरिद कार्यको लागी यो सुचनाको म्याद मिती २०७७/१०/०१ गते देखी लागु हुने गरी मिती २०७७/१०/०७ गते सम्म म्याद थप गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ।

म्बुलेन्स क्याटलग सपिंग बिधीबाट खरिद कार्यको लागी यो सुचनाको म्याद मिती २०७७/१०/०१ गते देखी लागु हुने गरी मिती २०७७/१०/०७ गते सम्म म्याद थप गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ।

आवश्यक सुचना।।।

 

आ.ब.२०७७/०७८ को स्विकृत कार्यक्रम अनुसार एम्बुलेन्स क्याटलग सपिंग बिधीबाट खरिद कार्यको लागी यो सुचनाको म्याद मिती २०७७/१०/०१ गते देखी लागु हुने गरी मिती २०७७/१०/०७ गते सम्म म्याद थप गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: