FAQs Complain Problems

इच्छुक सहकारी संघ संस्थाका पदाधिकारी/सदस्यहरुले यथा सिघ्र website: www.ctrc.gov.np मा गई तालिमको फारम भर्न जानकारी गराईन्छ।

इच्छुक सहकारी संघ संस्थाका पदाधिकारी/सदस्यहरुले यथा सिघ्र website: www.ctrc.gov.np मा गई तालिमको फारम भर्न जानकारी गराईन्छ।
इच्छुक सहकारी संघ संस्थाका पदाधिकारी/सदस्यहरुले यथा सिघ्र website: www.ctrc.gov.np मा गई तालिमको फारम भर्न जानकारी गराईन्छ।
इच्छुक सहकारी संघ संस्थाका पदाधिकारी/सदस्यहरुले यथा सिघ्र website: www.ctrc.gov.np मा गई तालिमको फारम भर्न जानकारी गराईन्छ।

सुचना !                    सुचना !!                              सुचना !!!

सहभागी हुन इच्छुक सहकारी संघ संस्थाका पदाधिकारी/सदस्यहरुले यथा सिघ्र website: www.ctrc.gov.np मा गई तालिमको फारम भर्न जानकारी गराईन्छ।

आर्थिक वर्ष: