FAQs Complain Problems

इच्छुक कृषक/ कृषक समुह/ कृषि सहकारी संस्था/ कृषी उधमिहरुले तपसिल बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु सहित निवेदन दर्ता गराउन हुन सबैको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

इच्छुक कृषक/ कृषक समुह/ कृषि सहकारी संस्था/ कृषी उधमिहरुले तपसिल बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु सहित निवेदन दर्ता गराउन हुन सबैको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

सुचना                    सुचना                     सुचना।।।

च्याउ प्राप्त गर्न यस पर्सा जिल्लाका इच्छुक कृषक/ कृषक समुह/ कृषि सहकारी संस्था/ कृषी उधमिहरुले तपसिल बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु सहित निवेदन दर्ता गराउन हुन सबैको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष: