FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुले नबिकरण गराउन छुट भएको हुदा आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित भई तपसिल समय भित्र नबिकरण गराउन हुन जानकारीको लागी अनुरोध छ।

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुले नबिकरण गराउन छुट भएको हुदा आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित भई तपसिल समय भित्र नबिकरण गराउन हुन जानकारीको लागी अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: