FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ६ गम्हरिया मा अनलाइन ब्यक्तिगत घटना दर्ता सुचारु गराउदै

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ६ गम्हरिया मा अनलाइन ब्यक्तिगत घटना दर्ता सुचारु गराउदैयस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ६ गम्हरिया मा अनलाइन ब्यक्तिगत घटना दर्ता सुचारु गराउदैयस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ६ गम्हरिया मा अनलाइन ब्यक्तिगत घटना दर्ता सुचारु गराउदै
यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ६ गम्हरिया मा अनलाइन ब्यक्तिगत घटना दर्ता सुचारु गराउदै।

आज यहि मिती 2078 साल भाद्र 18 गते देखी यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ६ गम्हरिया मा अनलाइन ब्यक्तिगत घटना दर्ता सुचारु गराउदै MIS OPERATOR,प्रशासन शाखा प्रमुख तथा वडा सचिवको साझा सहयोगमा पहल गरेको केही झलक।

आर्थिक वर्ष: