FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली ज्युद्बारा वडा नं. ४ र वडा न. ९ का युवा खेलाडिहरुलाई निजहरुको माँग अनुसार खेलकुदका ड्रेस तथा सामग्री बितरण गरियो।

यस बहुदरमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली ज्युद्बारा वडा नं. ४ र वडा न. ९ का युवा खेलाडिहरुलाई निजहरुको माँग अनुसार खेलकुदका ड्रेस तथा सामग्री बितरण गरियो।

आर्थिक वर्ष: