FAQs Complain Problems

बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. ०७५/०७६ को मंसिर मसान्त सम्मको........

बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. ०७५/०७६ को मंसिर मसान्त सम्मको बितिय समानीकरण अनुदान , ससर्त अनुदान , सामाजिक सुरक्षा , राजस्व बाडफाड , आन्तरिक आय , LGCDP , सडक बोर्ड नेपाल, र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यकर्म लगायत सम्पूर्ण स्रोत बाट प्राप्त आय/निकासा र खर्चको फाटवारी तथा पेश्की बिवरण सार्बजनिक गरिएको सुचना। 

आर्थिक वर्ष:

महिना:

प्रकार: 
व्यय

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.