सूचना तथा समाचार

१३१ जना बेरोजगार व्यक्ति लाई यहि २०७६ असार १ गते देखी ३० गते सम्म ३० दिनको रोजगार मा तपसिल बमोजिम छनौट भएका उम्मेदवार हरुको नाम निमन् छन्। .

यस बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडाहरुमा सरसफाई  योजना र नगरस्तरीय रोड सम्भार तथा मरम्मत योजनामा १३१ जना बेरोजगार व्यक्ति लाई यहि २०७६ असार १ गते देखी ३० गते सम्म ३० दिनको रोजगार मा तपसिल बमोजिम छनौट भएका उम्मेदवार हरुको नाम निमन् छन्। .

Pages