CTEVT द्वारा संचालित तालिम मा सहभागी हुनको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको बिवरण।

अत्यन्त आवश्यक सुचना।
CTEVT द्वारा संचालित तालिम मा सहभागी हुनको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको बिवरण।

आर्थिक वर्ष: