वडा नं.४ मा लागने हाट बजारको ठेक्का बन्दोबस्त सिलबन्दी बोलपत्र।