बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. ०७५/०७६ को मंसिर मसान्त सम्मको बितिय समानीकरण अनुदान , ससर्त अनुदान , सामाजिक सुरक्षा , राजस्व बाडफाड , आन्तरिक आय , LGCDP , सडक बोर्ड नेपाल, र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यकर्म लगायत सम्पूर्ण स्रोत बाट प्राप्त आय/निकासा र खर्चको फाटवा

बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. ०७५/०७६ को मंसिर मसान्त सम्मको बितिय समानीकरण अनुदान , ससर्त अनुदान , सामाजिक सुरक्षा , राजस्व बाडफाड , आन्तरिक आय , LGCDP , सडक बोर्ड नेपाल, र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यकर्म लगायत सम्पूर्ण स्रोत बाट प्राप्त आय/निकासा र खर्चको फाटवारी तथा पेश्की बिवरण सार्बजनिक गरिएको सुचना। 

आर्थिक वर्ष: