" बहुदरमाई उज्यालो उज्यालो कार्यक्रम"

बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. २०७५/०७६ को नगरसभा बाट स्वीकृत नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत " बहुदरमाई उज्यालो उज्यालो कार्यक्रम" अन्तर्गत हरेक वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी , स्वास्थ्य चौकी तथा सार्बजनिक स्थलमा सोलार बत्ति जडान कार्यक्रम सम्पन्न हुदै गरेको अवश्था।

आर्थिक वर्ष: