सूचना तथा समाचार

रमाना पत्र

मिती २०७४/१२/२९ गतेको प्राप्त पत्र अनुसार त्यहा काज सरुआ हुनु भएका श्री भानुभक्त बराललाई निजको बिवरण सहितको रमाना पत्र दिई हाजिर हुन पठाइए को व्यहोरा अनुरोध छ \

यस नगरपालिका क्षेत्रमा तपसिल का ब्यवसाय गरिरहेका ब्यावासाईहरु

यस नगरपालिका क्षेत्रमा तपसिल का ब्यवसाय गरिरहेका ब्यावासाईहरु  स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ अनुसार ब्यावासाईक करको दायरामा आई ब्यावासाईक  रुपमा दर्ता  भई सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भीतर यस कार्यालयबाट  

ब्यावासाईक  प्रमाणपत्र समेत लीनहुन यो सुचना  प्रकाशित गरिएको छ 

सामाजिक परिचालक हरुलाई सेवा करारमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा

प्रस्तुत सम्बन्धमा सविक स्थानीय सासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम अंतर्गत रहेर समुदाय स्तरमा सामाजिक परिचालन तथा नागरिक ससक्तिकरणका लागी काम गरेका सामाजिक परिचालक हरु लाई चालू आर्थिक बर्सको बाकी अवधिका लागी स्थानीय तहको वडा कार्यलयमा रही कार्यालय सहायक तथा सामाजिक परिचालानको रुपमा सेवा करारमा पर

दस्तावेज: 

वडा कार्यालय लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण को बारेमा जानकारी सम्बन्धमा

यस कार्यलयमा लेखा अधिकृत नभएको एव बरबुझार्थ गर्न केही अबिलम्ब भएकोले दोस्रो किस्ता वापतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धी सूचना ]

Pages