FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाई नगरपालीका,पर्सा बाट राहत बितरण खर्च तथा कोष ब्यवसथापन सम्बन्धी बिवरण।

यस बहुदरमाई नगरपालीका,पर्सा बाट राहत बितरण खर्च तथा कोष ब्यवसथापन सम्बन्धी बिवरण।

यस बहुदरमाई नगरपालीका,पर्सा बाट राहत बितरण खर्च तथा कोष ब्यवसथापन सम्बन्धी बिवरण।

यस बहुदरमाई नगरपालीका,पर्सा बाट राहत बितरण खर्च तथा कोष ब्यवसथापन सम्बन्धी  ब्यवहरा जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: